OBCHODNÉ PODMIENKY

Predávajúci:

PS12 Group s.r.o
Pažitie 519/35, 010 09 Žilina
Registrovaná na Okresnom súde Žilina, odiel Sro Vložka číslo: č. 67394/L
IČO: 50 760 521
DIČ: 2120469087
IČ DPH: SK2120469087

Spotrebiteľ:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo potrebu príslušníkov svojej domácnosti (§2 zákona 250/2007 Zb.).

I. Objednávky

Ak ste si ako spotrebiteľ vybrali tovar ktorý je popísaný na týchto stránkach, môžeme na základe zákona č. 102/2014 Zb. uzavrieť zmluvu na diaľku - objednávku nám môžete poslať viacerými spôsobmi:


1.

Elektronickou objednávkou - rozumie sa odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
2.

e-mailom na obchod@svethasicov.sk
3.
Poštou na adresu:
PS12 Group s.r.o, Pažitie 519/35, 010 09 Žilina
4.
telefonicky na +421 908 836 257

V objednávke je vždy potrebné uviesť identifikačné údaje právnickej alebo fyzickej osoby na ktorú bude vystavený daňový doklad - faktúra a v prípade dopravy kuriérom aj dodaciu adresu a telefonický kontakt objednávateľa pre kuriérnu službu.

Objednávka spotrebiteľa je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu spotrebiteľa i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy spotrebiteľ potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je spotrebiteľ s dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že spotrebiteľ už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto spôsobom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, ak nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky je spotrebiteľ informovaný obvykle elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky
Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

II. Doprava tovaru s DPH.

Geis kuriér
€ 4,20 - 0,10 kg až 10,00 kg
€ 4,80 - 10,10 kg až 20,00 kg
€ 5,40 - 20,10 kg až 30,00 kg
€ 6,00 - 30,10 kg až 40,00 kg
€ 6,60 - 40,10 kg až 50,00 kg
€ 0,00 - dobierka


Cenu za dopravu účtujeme k cene tovaru.
Tovar je možné prevziať a zaplatiť v hotovosti po dohode v našej prevádzke v sídle spoločnosti.
Súčasťou dodávky je daňový doklad - faktúra.

V prípade nejasností nás kontaktuje.

III. Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie
V prípade, že vec pri prevzatí spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky spotrebiteľa buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak spotrebiteľ pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

IV. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, a na spotrebiteľa sa vzťahuje právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru - spotrebiteľ v takom prípade kontaktuje predávajúceho a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. Dopravné náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (poštovné) znáša spotrebiteľ. Formulár pre odstúpenie nájdete tu.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:
 na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
 na dodávku tovaru zhotoveného alebo upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 na vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho,
 na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší spotrebiteľ ich originálny obal,

Ako postupovať pri vrátení tovaru:
Tovar, ktorý budete zasielať späť zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom. Spotrebiteľ znáša priame náklady spojené z vrátením tovaru.

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky.

V. Reklamácie
V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode IV. Obchodných podmienok.

VI. Reklamačný poriadok
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

V prípade reklamácie postupujte nasledovne: Zašlite alebo prineste výrobok na adresu sídla spoločnosti. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré spotrebiteľ s tovarom obdržal, teda faktúra, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

VII. Ochrana osobných údajov
Vyhlasujeme, že údaje ktoré poskytne spotrebiteľ predávajúcemu slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Objednávkou odsúhlasíte aj zaslanie informačného e-mailu o novinkách spoločnosti PS12 Group spol. s r.o. Zasielanie noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť podľa návodu na spodku každého informačného e-mailu (obyčajne jedným kliknutím).

VIII. Subjekty podnikajúce podľa zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
Pre kupujúceho ktorý nie je spotrebiteľom vzniká záväzkový vzťah v zmysle §261 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení, riadi sa týmto zákonom a s použitím §409 a nasledujúcich tohoto zákona sa uzatvára kúpna zmluva. Objednávku môžete poslať podľa odsekov I. a II. Obchodných podmienok.


Prepravu zabezpečujeme po dohode cez kuriérske služby Geis Parcel.

PS12 Group s.r.o
Pažitie 519/35, 010 09 Žilina
Registrovaná na Okresnom súde Žilina, odiel Sro Vložka číslo: č. 67394/LIČO: 50 760 521
DIČ: 2120469087
IČ DPH: SK2120469087